Suomen tilastokeskus

Valtionvarainministeriön alaisuudessa toimiva Tilastokeskus on Suomen ainoa viranomainen, jonka päätehtävänä on tuottaa tilastoja ja tietopalveluita. Tilastokeskuksen käytettävissä on yli 800 eri alojen asiantuntijaa ja tutkimushaastattelijaa ympäri Suomen. Virasto tuottaa suurimman osan Suomen virallisista tilastoista ja toimii aktiivisesti myös ulkomailla. Tilastokeskuksen juuret ovat lähtöisin jo Ruotsin taulustolaitoksesta vuodesta 1748 ja Suomen väestötilastosta vuodesta 1749. Kyseessä onkin maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminnassa ollut tilastolaitos. Vuonna 1865 siitä tuli Suomen oma tilastoelin ja Tilastokeskus nimellä se on tunnettu vuodesta 1971. Palveluihin kuuluvat mm. stat.fi -verkkopalvelu tilastoineen, maksulliset tilastopalvelut, valtioneuvoston kanssa yhteistyössä tuotettu Findikaattori ja kansalliskirjaston ylläpitämä historiatilastot tallentava Doria.

Tilastokeskuksen tarkoituksena ja tehtävänä on teettää ja tuottaa tilastoja koko yhteiskunnan käyttötarkoituksiin. Puolueeton toteutus ja tilastojen ehdoton tietosuoja takaavat laadukkaat tilastotiedot ja niiden perusteella tehdyt tutkimustulokset. Haastateltavat ja kyselyyn osallistuvat valitaan määritellystä kohderyhmästä satunnaisesti. Riittävän aineiston keruun jälkeen se käsitellään Tilastokeskuksessa kokonaisuudeksi niin, että osallistuvien henkilötiedot ovat tunnistamattomissa tilastoissa. Tilastokeskuksen asiantuntijat analysoivat kerättyä aineistoa ja tuovat julkaisuissaan esiin mielenkiintoisia tilastoja ja niiden analysointeja. Tilastokeskus julkaisee aineistoja kaikkien saataville mm. verkkosivuillaan, joilla on jopa yli kolme miljoonaa verkkokäyntiä vuosittain. Jokainen meistä on siis osa tilastoa ja niiden tuottamien tietojen tulkitsija. Tilastokeskuksen toiminta on yleishyödyllistä koko kansakunnalle.

Tilastot ja tehtävät

Tilastokeskus tuottaa n. 160 säännöllistä tilastoa, jotka julkaistaan Tilastot -sivustolla. Materiaalin pohjalta tehdään vuosittain n. 560 julkaisua. Tilastokeskuksen tilastot liittyvät moneen eri aihealueeseen kuten asumiseen, julkiseen talouteen ja vaaleihin. Tilastokeskus tarjoaa tilastoja ja tilastotieteen asiantuntemusta yhteiskunnan tarpeisiin. StatFin-tietokanta tarjoaa tietoa Suomesta ja suomalaisista lukuina. Tilastokeskus seuraa tilastojen tuottamisessa laatukäsikirjaa, tietosuojaohjeita sekä tilastotiedettä koskevaa lainsäädäntöä. Tilastokeskuksen tulokset ovat tulleet selville tilastollisten aineistojen keräämisestä, käsittelystä ja niiden pohjalta tehdystä päättelystä. Kaikki perustuu tilastotieteellisiin menetelmiin. Tilastotiede on todennäköisyyksien laskentaa ja tulosten perusteella tehtäviä päätelmiä. Tervetuloa lukemaan lisää tilastotieteestä, joka on mielenkiintoinen tieteenala ja jota sovelletaan eri alojen virallisiin tutkimuksiin.

Tilastokeskus toteuttaa ja tuottaa laaja-alaisesti tutkimuksia yhteiskunnan tarpeisiin. Eri alojen asiantuntijat yhteistyössä tilastohaastattelijoiden kanssa tekevät useita tutkimuksia vuosittain. Tutkimukset ja niistä saadut tilastot ovatkin Tilastokeskuksen päätehtävä. Kyseisellä viranomaisella on muitakin valtionvarainministeriön määrittelemiä tehtäviä. Tilastokeskus koordinoi valtion tilastointia, joka tulee esille esimerkiksi SVT:n eli Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan jäsenviran ominaisuudessa. Tehtävänä on tuottaa maksuttomia ja maksullisia tietotuotteita. Tilastokeskus mm. ylläpitää StatFin-tietokantaa. Lisäksi Tilastokeskus tarjoaa apua tilastojen tulkintaan mm. verkossa avoinna olevan Tilastokoulun ja erilaisten kurssien muodossa. Tilastokeskus julkaisee ajankohtaistietoja ja julkaisusarjoja kuten talous- ja hyvinvointikatsausta nimeltä Tieto & trendit sekä Suomen tilastollista vuosikirjaa. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietopalveluun liittyvä neuvonta ja tutkijoille tarjotut palvelut esim. Taika-tutkimusaineistokatalogi.

Tekijät ja toimintatavat

Helsingissä työskentelevät n. 800 tilastokeskuksen eri alojen asiantuntijaa ja lisäksi sillä on n. 170 tutkimushaastattelijaa ympäri Suomen. Noin 75 % työntekijöistä on ylempi tai alempi korkeakoulututkinto. Suuri osa tilastoaineistosta saadaan julkishallinnon valmiista rekistereistä. Tarvittavat puuttuvat tiedot hankitaan haastattelujen ja kyselyiden avulla. Haastatteluja tehdään sekä puhelimitse että kasvotusten. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia. Asiantuntijoiden tehtävänä on suorittaa tutkimustyö saaduista tilastoista ja julkistaa tiedot yhteiskunnan käyttöön. Haastateltavat, eli kuka tahansa suomalainen aineistotarpeista riippuen, ovat myös erittäin tärkeä osa tilastoiden valmistumisessa. Jotta Tilastokeskus pystyy toteuttamaan virallisia ja luotettavia tilastoja tulee sen saada kerättyä riittävä määrä aineistoa. Jokainen on osa tilastoa tavalla tai toisella.

Tilastokeskuksen keräämät tilastot ovat hyödyllistä tietoa monelle eri toimijalle valtiosta ja yrityksistä yksityishenkilöihin. Tilastokeskuksen asiantuntijat tuottavat julkaisuja ja tekevät näin tilastojen tulkitsemisen puolestamme. Jokainen voi oppia tulkitsemaan tilastoja oikealla tavalla ja siihen Tilastokeskuskin tarjoaa apuvälineitä. Eri alojen asiantuntijoilla on kuitenkin syvällistä näkemystä edustamansa alaan liittyvistä asioista. Tilastokeskuksella on pitkät perinteet ja se on onnistunut säilyttämään luottamuksen Suomalaisessa yhteiskunnassa. Jokainen haastatteluun tai kyselyyn kutsuttu voi varmistaa osallistumisellaan tilastotieteellisesti luotettavat tilastoinnit jatkossakin. Tilastot on tarkoitettu tulkittaviksi ja säilyttämällä tiedot ne antavat arvokasta tietoa myös historiasta – nyt ja tulevaisuudessa.